Du er her: Hovedside - Nyheter
Høring - Kartlagte- og verdisatte friluftslivsområder i Vesterålen!
Det viktige arbeidet med å kartlegge og verdsette kommunenes friluftslivsområder er ferdig! Nå gjenstår kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget gjennom en offentlig høring. Bidra til arbeidet ved å sjekke at "dine" områder er med!

mixing melatonin and weed

mixing melatonin and weed website
Kartlegging av friluftslivsområder - en nasjonal satsing!

Klima- og miljødepartementet har satt som mål at alle landets kommuner skal ha kartlagt sine friluftslivsområder innen utgangen av 2018. Nordland fylkeskommune er ansvarlig for koordineringen av friluftslivskartlegginga mellom kommunene i Nordland fylke. Flere kommuner i Nordland er ferdig med sin førstegangs kartlegging og ligger nå ute på Naturbase.no under temalaget "Kartlagte friluftslivsområder".

Hvorfor kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder?

Temakartet, som er en statusoversikt over dagens friluftslivsområder, har ingen juridiske bindinger, men er et rent kunnskapsgrunnlag som skal benyttes i kommunal planlegging og saksbehandling, i avveining mellom ulike interesser og til utviklingsoppgaver innen friluftsliv. Det er tegnet inn områder, ikke stier og løyper. Der stiene er områder i seg selv er de tegnet inn som "korridorer" i terrenget.

Verdi A, B eller C:

Verdivurderingen er gjort etter 13 kriterier, og hvert område er gitt en av verdiene A (svært viktig), B (viktig) eller C (registrert friluftsområde). Kvaliteter som gir en høy verdi kan være hvis området har mye bruk, eller mange spesielle opplevelseskvaliteter. Videre vil også områder med lang tradisjon som turmål, mindre områder som har viktig funksjon som atkomstsone, eller områder som er godt tilrettelagt for funksjonshemmede verdsettes høyt. Små eller store områder som er spesielt godt egnet for enkeltaktiviteter som det ikke finnes alternativer til er også verdifulle.

Om arbeidet med kartlegging og verdsetting:

Vesterålen friluftsråd har ledet arbeidet i samarbeid med lokale arbeidsgrupper i seks av friluftsrådets medlemskommuner: Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Lag, foreninger og lokale kjentfolk har bidratt med sin kunnskap i arbeidet. Kartleggingen er gjort i tråd med Miljødirektoratets veileder: M98, Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, som du kan finne her. Utkastet til temakartet er lagt ut i en foreløpig innsynsløsning, og vil utgjøre et viktig kunnskapsgrunnlag for kommunen.

Nå kan du som lokalkjent komme med viktig informasjon om dine friluftsområder til friluftslivskartleggingen!

Sjekk om du kjenner deg igjen her

Hvordan finner du fram i kartet?

1. Velg tema "Friluftsliv"/ "Friluftsområder Nordland" i venstre marg
2. Zoom inn til din kommune
3. Nå ser du friluftslivsområdene som grønne, skraverte felter i kartet.
4. For å få finne beskrivelsen av de enkelte friluftsområdene (grønne, skraverte);
trykk på kikkerten øverst t.v. i kartet og merk området du vil se nærmere på.
5. Nå ser du en kolonne med ett eller flere områder til høyre på skjermen
6. For mer detaljer, trykk "Vis" nederst t.v. i kolonnen.
7. Nå ser du en tabell med kartlagt(-e) område(-r) og beskrivelse av disse (områdenavn, områdetype, områdebeskrivelse m.m.)

Se særlig på avgrensing av områdene. Er det friluftslivsområder som du mener mangler helt, eller som bør endres? Er det informasjon som mangler i beskrivelsen av ditt turområde; kanskje en gapahuk, en godt brukt tursti, den lokale møteplassen, postkassetrimmen, påskerennet - eller det at bygdas barn har en viktig og yndet lekeplass i skogen? Eller er du uenig i noen verdsettingskriterier?

Kort sagt: savner du noe, eller ser du noe du vil ha endret?

Send e-post til: friluftsraad@vestreg.no

NB! Dette er en kartlegging for friluftsbruk; altså hvor folk faktisk ferdes, og hvilke kunnskaps- og opplevelseskvaliteter man får som bruker.

Naturmangfold, sårbarhetsanalyser og annet er svært viktig kunnskap, men ikke relevant i denne kartleggingen.

Høringsfrist (frist for tilbakemelding): mandag 28. november.
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 

Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Alf Oxem • 2002-2019 © Systems by NorNet.no