Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Nyheter
Filmfest 2012 Laterna Magica
Økt støtte til regionale filmtiltak for barn og unge i revidert statsbudsjett 2013

Flere har reagert, også ordførerne i Vesterålen, på reduserte tilskudd til regionale filtiltak for barn og unge. Men gledelig er det at det nå i revidert statsbudsjett 2013 foreslås å øke bevilgningene til Film og kino, slik at ordningen kan opprettholdes. Bevilgningen er på kr 2,8 millioner. Det betyr at Kultursamarbeidet i Vesterålen fortsatt kan søke om midler for å videreutvikle filmmiljøet for barn og unge.


8.5.2013 - smr


abortion pill online uk to buy

buy abortion pills hutoncallsme.azurewebsites.net
Prop. 149 S
(2012-2013)
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)
Tilleggsbevilgninger og omprior
Post 71 Filmtiltak m.m.
Film & Kino forvalter Norsk kino- og filmfond (NKFF), som finansieres av inntekter fra avgiften for visning og omsetning av film i næring. NKFFs inntekter økte kraftig i første del av 2000-tallet på grunn av DVD-salg, fra 37 mill. kroner i 2000 til 95 mill. kroner i 2007. Som følge av denne økningen ble flere oppgaver på filmområdet som tidligere ble finansiert over statsbudsjettet, overført til NKFF. Utgiftene knyttet til disse oppgavene utgjorde om lag 27 mill. kroner i 2012.
Som følge av nedgangen i salget av DVDer har inntektene til fondet de senere år blitt redusert. Nedgangen forventes å fortsette. NKFFs inntekter var om lag 72 mill. kroner i 2012. Utviklingen det siste året, med en stadig økende omsetning av elektronisk film fra utenlandske tilbydere, er krevende og reiser flere kompliserte spørsmål. Kulturdepartementet vil vurdere om avgiften kan innrettes på en annen måte enn i dag. Som følge av reduserte inntekter har Film & Kino vært nødt til å redusere sine tildelinger til en rekke tiltak, herunder tiltak for målgruppen barn og unge. Det er derfor ønskelig å gi NKFF tilskudd i 2013 for å sikre videreføring av regionale filmtiltak for barn og unge i hele landet.
Det foreslås et tilskudd til NKFF på 2,8 mill. kroner i 2013, øremerket tiltak for målgruppen barn og unge. Tilskuddet dekkes innenfor gjeldende bevilgning på kap. 334 Film- og medieformål, post 71 Filmtiltak m.m.

Viser til tidligere nyheter:
http://www.vestreg.no/nyheter.asp?ID=1544&L=1

http://www.vestreg.no/nyheter.asp?ID=1596&L=1
 
Søk: Søk kun i overskrift

 
 
 
Søk:
Søk kun i overskrift


 
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no