Foto: Fernando Ugarte
Du er her: Hovedside - Om kultur- samarbeidet - Organisasjon
Vesterålen kulturutvalg - organisering

1. Vesterålen regionråd/arbeidsutvalg/sekretariat
Vesterålen regionråd består av 24 representanter, 4 fra hver kommune. Ordfører, varaordfører og oposisjonsleder er medlemmer. De 6 ordførerne er arbeidsutvalg. Sekretariatets ledergruppe består av 1 leder, 3 fagansvarlige/avdelingsledere for kultur, reiseliv og kompetanseutvikling.

2. Regionalt kultursekretariat
Kultursekretariatet har en grunnbemanning på 1 1/2 stilling (1 lederstilling og 1/2 prosjektmedarbeiderstilling) som inngår i regionrådets administrasjon.

3. Vesterålen kulturutvalg
Utvalget består av 6 representanter, 1 politiker oppnevnt fra hver av de 5 kommunene (hovedutvalgsleder der denne modellen er i bruk) og 1 ordfører oppnevnt av regionrådet. Utvalget er delegert det daglige styringsansvaret for samarbeidet fra regionrådet.

4. Kultursjefer/-ledere
Det regionale kultursekretariatet utgjør sammen med de fem kommunale kulturadministrasjonene et nettverk.
Kultursjefene/-lederne har et kollegium med jevnlige møter.

5. MUSAM
Musikksamarbeidet i Vesterålen løser først og fremst oppgaver som kulturskolene ser samarbeidsgevinster i.
Koordinatorstilling (1/5 stilling) er knyttet til en av kulturskolene. Politisk er også MUSAM underlagt Vesterålen kulturutvalg, mens kulturskolerektorene styrer innholdet i samarbeidet.

6. Diverse prosjekter
Større prosjekter gjennomføres ofte med egne styringsgrupper og prosjektledere. Styringsgruppe etter prosjektinnhold.

7. Regional sceneinstruktør
Ordningen med regional sceneinstruktør drives i samarbeid med Nordland fylkeskommune som er arbeidsgiver for denne ordningen. Instruktøren inngår både i et fylkesomfattende nettverk på 7 instruktører og som del av det regionale kultursamarbeidet.

 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Fernando Ugarte • 2002-2019 © Systems by NorNet.no