Du er her: Hovedside
Politisk samarbeid

Regionrådet og arbeidsutvalget
Vesterålen regionråd (rådet) er vårt overordnede styringsinstrument. Rådet er sammensatt av 4 politikere fra hver av de samarbeidende kommuner (ordfører, varaordfører og to oposisjonspolitikere). Sammensetningen er 50/50 menn og kvinner.

Regionrådets oppgave og rolle er nedfelt i vedtektene. Rådet har vanligvis 2 møter pr år, inklusiv årsmøtet.

Regionrådets arbeidsutvalg er sammensatt av de t samarbeidskommunenes ordførere. Arbeidsutvalget har opp mot 10 møter pr år.

Politiske beslutninger
Hver deltakende kommune i samarbeidet har likt stemmetall når regionalpolitiske beslutninger tas.

Så lenge kommuneloven legger barrierer for det, kan hverken rådet eller arbeidsutvaget gjennom flertallsvedtak forplikte en eller flere av de deltakende kommuner. De politiske prosesser bygger på prinsippet om omforente løsninger.

Regionalpolitikk
Det vesentligste av rådets og arbeidsutvalgets politiske fokus er rettet mot saksområder som har et regionalt utviklingsperspektiv og skal komme innbyggerne, næringsliv og andre til gode i regionen.

Gjennom mange års samarbeid har en høstet erfaringer på at samlet og felles innsats gir resultater.

I tillegg til langsiktige regionalpolitiske strategier, har våre politiske beslutningstakere høyt fokus på enkeltsaker og utfordringer som trenger prioriterte ad-hoc-løsninger, jfr helsepolitiske-, fiskeripolitiske- og infrastruktursaker o.l.

Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Ben-Tommy Eriksen • 2002-2019 © Systems by NorNet.no