Du er her: Hovedside - Vedtekter
Vedtekter

VEDTEKTER – VESTERÅLEN REGIONRÅD
Godkjent med virkning fra 12. september 2011


Organisasjonsform
§ 1
Vesterålen regionråd er et fellesorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes og er organisert i hht kommunelovens § 27.

Vesterålen regionråd skal være et initiativtakende og kontaktskapende organ for utviklinga av samarbeidsregionen.

Vesterålen regionråd skal samordne kommunenes interesser innenfor utviklingsarbeid for prioriterte samarbeidsområder.

Vesterålen regionråd skal ha et overordnet samordningsansvar for andre interkommunale organer i regionen og kan gjennom delegasjon til sitt arbeidsutvalg ivareta styrefunksjonen for andre interkommunale samarbeidsorgan.

§ 2
Regionrådet skal bestå av 24 representanter. Herav 4 representanter fra hver av eierkommunene. Ordføreren og varaordføreren fra hver av eierkommunene skal inngå som representanter i regionrådet. I tillegg skal kommunene oppnevne 2 representanter fra kommunestyret, som også bør være medlem av formannskapet. Disse to representantene skal være av motsatt kjønn av ordfører og varaordfører.

Det skal oppnevnes minimum 1 personlig vararepresentant hver for de 4 representantene. For disse skal kjønnsfordelingen være 50/50. Vararepresentantene bør være medlemmer av formannskapet og skal være medlem av kommunestyret.

Regionrådets funksjonstid skal være kommunevalgperioden.

Regionrådet skal ha et arbeidsutvalg som består av ordførerne i regionen. Varaordførerne skal være ordførernes vararepresentanter til arbeidsutvalget.

Administrasjonssjefene i de tilknyttede kommuner skal innkalles til regionrådets møter og har da talerett.

§ 3
Rådet avholder ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av april.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når rådets leder eller 3 av de deltakende kommuner forlanger det.

Blant arbeidsutvalgets medlemmer velger rådet regionrådets leder og nestleder. Lederens og nestlederens funksjonstid skal sammenfalle med kommunevalgperioden og være 4 år og ambulere mellom regionens ordførere. Valg av leder og nestleder skal foretas på konstituerende møte som arrangeres snarest mulig i valgåret etter konstitueringen av nye kommunestyrer.

På årsmøtet framlegges revidert regnskap og årsberetning for siste arbeidsår. Videre framlegges budsjett for kommende arbeidsår.

§ 4
I rådets og arbeidsutvalgets møter føres protokoll hvor alle saker og vedtak føres inn.
I rådets møter må minst 16 medlemmer møte for at møtet kan settes og gyldig vedtak i rådet krever minst 16 stemmer. I arbeidsutvalget må leder eller nestleder og minst 3 medlemmer være til stede før møtet kan settes og gyldig vedtak krever minst 4 stemmer.


Virkefelt
§ 5
Regionrådet skal fortrinnsvis ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses for kommunene i fellesskap.

Når regionrådet finner det hensiktsmessig, kan det påta seg oppdrag for en eller et begrenset antall av kommunene, eventuelt bedrifter/institusjoner.

En hovedoppgave skal være å forestå utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan styrke det eksisterende næringsliv, utvikle nye arbeidsplasser og bidra til at kvalitative sider ved å bo i samarbeidsregionen styrkes.

Etter anmodning, eller på eget initiativ, kan regionrådet, når det finner det naturlig, avgi uttalelser og fungere som rådgivende organ i saker av regional karakter.

Sekretariat
§ 6
Regionrådet skal ha et sekretariat med permanent bemanning.

Vesterålen regionråd er arbeidsgiver for ansatte ved rådets sekretariat, tilknyttede utvalg og prosjekter, med myndighet til å opprette/nedlegge stillinger, foreta tilsettinger, oppsigelser m.v.

§ 7
Sekretariatet kan foruten å ta hånd om ordinære sekretariatsoppgaver for regionrådet, også foreta utredninger og administrere prosjekter i tråd med rådets intensjoner og beslutninger.

§ 8
Rådets sekretariat kan i den utstrekning regionrådet finner det tjenlig, også fungere som sekretariat for permanente og midlertidige interkommunale organer og utvalg som defineres inn under regionrådets virkefelt.

Økonomi
§ 9
Budsjett for det kommende år skal oversendes de tilknyttede kommuner for godkjenning innen utgangen av mai måned.

De årlige utgiftene ved opprettholdelse og drift av sekretariatet, samt utgiftene ved regionrådets møtevirksomhet, dekkes av de tilknyttede kommuner.

Utgiftene fordeles på grunnlag av kommunens folketall pr 1.1. året før budsjettet trer i kraft og dekkes av den enkelte kommune i fire rater:

  • 25 % av den enkelte kommunes andel av det budsjetterte beløp for inneværende år innbetales i begynnelsen av hhv 1., 2. og 3. kvartal.


  • Det resterende beløp fastlegges på grunnlag av årets regnskap og innbetales når regnskapet er revidert, normalt innen første halvdel av første kvartal påfølgende år.


  • Morarenter beregnes ved for sein innbetaling fra de deltakende kommuner.

§ 10
Større prosjekter og utredningsoppgaver søkes primært finansiert gjennom anvendelse av distriktspolitiske virkemidler og andre statlige eller fylkeskommunale tilskuddsordninger.

§ 11
Utgiftene ved prosjekter som er klart avgrensbare til færre enn regionens 6 kommuner, skal, dersom de ikke lar seg dekke ved eksterne tilskudd, dekkes av de kommuner, eventuelt bedrifter/institusjoner prosjektet berører (oppdragsgiveren/e)

I de tilfeller hvor folketallet ikke anvendes som fordelingsnøkkel for utgiftene, kan regionrådet i samråd med oppdragsgiveren/fastsette annen fordelingsnøkkel.

§ 12
Sekretariatets vertskommune yter driftskreditt til regionrådets løpende virksomhet.

§ 13
Regionrådets sekretariatsleder har anvisningsrett for regionrådet med unntak av de regninger som gjelder sekretariatslederen selv. Disse regninger anvises av regionrådets leder.

§ 14
Kommunerevisjonen i Vesterålen fungerer som regionrådets revisor.

Vedtak
§ 15
Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.

§ 16
Disse vedtekter trer i kraft fra det tidspunkt de deltakende kommuner bestemmer.

Endring av vedtektene
§ 17
Endringer av vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte og
krever at minst 2/3 av de møtende representanter stemmer for endringene. Endringene må godkjennes av de deltakende kommuner.

§ 18
Dersom en eierkommune beslutter å trekke seg fra deltakelse i
Vesterålen regionråd, kan uttreden først skje to år etter at beslutningen er fattet i kommunens kommunestyre. Kommunen plikter å dekke sin forholdsmessige del av regionrådets driftsutgifter fram til uttredelsestidspunktet.
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Ben-Tommy Eriksen • 2002-2019 © Systems by NorNet.no