Du er her: Hovedside - Vedtekter
Vedtekter

VEDTEKTER – VESTERÅLEN REISELIV
Godkjent med virkning fra 12. september 2011


Navn
§ 1
Reiselivsorganisasjonens navn skal være Vesterålen Reiseliv (VR).

Eierskap og hovedformål
§ 2
Vesterålen Reiseliv skal være et fellesorgan for utvikling av reiselivssektoren i medlems-kommunene.

Virkefelt og innsats
§ 3
Vesterålen Reiseliv skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser bidra til en sunn utvikling av reiselivsnæringen i medlemskommunene.

§ 4
Hovedoppgavene for Vesterålen Reiseliv skal være:
 • Å forestå vertskapsfunksjonen for medlemskommunene.

 • Område/profilmarkedsføring

 • Informasjonsarbeid og markedsføring for reiselivstilbudene i medlemskommunene.

 • Innsats for produktutvikling, produktorganisering og kvalitetsarbeid for reiselivs-tilbudene i medlemskommunene.


 • § 5
  Når det anses tjenelig skal VR arbeide for å påvirke retningslinjer og rammebetingelser for næringen og å formidle informasjon om reiselivsnæringens rolle og betydning overfor samfunn og myndigheter.

  § 6
  VR skal arbeide i nær kontakt med reiselivsnæringen og «tilstøtende» næringsliv i regionen. Viktige kontaktformer kan bl.a. være:
 • Årlige møter med næringslivet i den enkelte medlemskommune.

 • Regionale konferanser og samlinger for næringslivet.

 • Involvering av næringslivet i ulike planprosesser, med f eks deltakelse fra næringslivet i ulike komitéer og utvalg som gis avgrenset ansvar for å arbeide med særskilte oppgaver.

 • Salg av tjenester til/utføring av oppgaver for næringsbaserte nettverk, organer og enkeltbedrifter.


 • § 7
  Med basis i paragrafene 3–6 fastlegges VRs oppgaver av regionrådet gjennom behandling av årlige arbeidsplaner og andre former for virksomhetsplaner som regionrådet finner tjenlig.


  Styringsstruktur
  § 8
  Regionrådet delegerer det operative styringsansvar for reiselivsutvalgets faglige innsats til et eget reiselivsutvalg med følgende sammensetning:
 • Deltakerkommunene velger hver 2 representanter til utvalget, en av hvert kjønn, som er medlemmer av kommunestyrene

 • - Arbeidsutvalget har fullmakt til å sette sammen et utvalg på 6 kommunevalgte representanter av de 12 valgte kommunestyrerepresentantene. De 6 som ikke går inn som faste medlemmer i utvalget er å forstå som personlige vararepresentanter.
 • En regionrådsrepresentant fra arbeidsutvalget går inn som leder av utvalget. Denne velges av arbeidsutvalget.

 • Minimum kjønnsbalanse skal være 40/60

 • Ved innledningen til hver kommunevalgperiode arrangeres fellesmøte for alle virksomheter som har basistjenesteavtale med Vesterålen reiseliv. Dette fellesmøtet velger, etter innstilling fra valgkomiteen, 6 næringslivsrepresentanter med personlige vararepresentanter.

 • - Sammensetningen skal ha en kjønnsbalanse på minimum 40/60
  - Utvalget skal avspeile bredden i de virksomheter som har basistjenesteavtale
 • Utvalgsleder og avtroppende nestleder er valgkomite for valget av næringslivsrepresentantene. Reiselivssjefen er sekretær for valgkomiteen.

 • Utvalget velger selv nestleder.
 • z


  Den delegerte styringsfunksjon utøves med basis i de rammer som er besluttet av regionrådet, bl.a. i form av planer og budsjett.

  § 9
  Årsbudsjett, årsregnskap, årsberetning og arbeidsplan for Vesterålen
  Reiseliv skal vedtas av regionrådet på regionrådets årsmøte.

  § 10
  Regionrådet kan delegere det operative styringsansvar for VRs innsats til et underordnet fagstyre. I dette styret skal medlemskommunene i Vesterålen Reiseliv være representert med likt antall representanter.

  Administrasjon
  § 11
  Regionrådet har arbeidsgiveransvaret for og treffer avgjørelser som angår:
 • Personalsaker (tilsettinger, lønns- og arbeidsvilkår og permisjoner)

 • Opprettelse og nedleggelse av stillinger.


 • Økonomi
  § 12
  Medlemskommunene yter et årlig driftstilskudd til Vesterålen Reiseliv. Driftstilskuddet fordeles på medlemskommunene på grunnlag av kommunenes folketall pr 1.1. året før budsjettet trer i kraft. Som en norm skal driftstilskuddet dekke utgiftene til ivaretakelse av primære vertskapsfunksjoner for kommunene og prioriterte informasjonstiltak for regionen.

  § 13
  Salg av andre tjenester til medlemskommunene og næringslivet skal også være en viktig inntektskilde for VR. Likeledes skal salg av tjenester i/til prosjekter kunne være en inntektskilde. Salget av tjenester fra VR skal både kunne organiseres som salg av enkeltjenester og som salg av mer sammensatte og eller langsiktige tilbud som f eks «pakkeløsninger» og deltakelser i kampanjer.
  En forutsetning for kjøp av ovenfor nevnte tjenester, er at kommunen hvor bedriften er etablert er medlem. Videre at bedriften har betalt en årlig tilknytningsavgift – fastsatt av fagstyret og godkjent av regionrådet.

  § 14
  Regnskaps- og kassererfunksjonen ivaretas av vertskommunen.

  § 15
  Kommunerevisjonen i Vesterålen fungerer som revisor for VR.

  Oppløsning eller uttreden
  § 16
  Ønsker en kommune å trekke seg ut av reiselivssamarbeidet, må dette skje med skriftlig varsel ett år i forveien. Kommunen plikter å dekke sin forholdsmessige del av reiselivslagets driftsutgifter fram til uttredelsestidspunktet. Aktiva tilfaller de kommunene som fortsetter samarbeidet.

  § 17
  Ved en eventuell oppløsning av Vesterålen Reiseliv skal mulige aktiva og passiva fordeles på de respektive kommuner basert på folketall pr. oppløsningsdato.
   

  Postboks 243 • N-8401 Sortland • Tel: +47 76 11 14 80 • turistinfo@vestreg.no
  Headerfoto: Ove Aalo • 2002-2019 © Systems by NorNet.no