Du er her: Hovedside - Om RKK - Vedtekter
Vedtekter

VEDTEKTER FOR REGIONALT KOMPETANSEKONTOR FOR
VESTERÅLEN OG LØDINGEN (RKK)

(Utkast korrigert av regionrådets sekretariat 21.10.96, behandlet av regionrådets arbeidsutvalg 27.3.96 og godkjent av kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksens i perioden 22.5.96 til 11.11.96)


Formål og arbeidsoppgaver
§ 1 RKK for Vesterålen og Lødingen skal arbeide for kompetanseutvikling i medlemskommunene. Innsatsen skal primært rettes mot de ansatte i medlemskommunene.

§ 2 RKKs arbeidsoppgaver fastlegges av regionrådet gjennom behandling av årlige arbeidsplaner og andre former for virksomhetsplaner som regionrådet finner tjenlig. RKK skal ha kompetanseutvikling innen skolesektoren som et sentralt innsatsområde.


Styringsstruktur
§ 3 RKK for Vesterålen og Lødingen skal være underlagt Vesterålen regionråd med rådets arbeidsutvalg som styre. Vedtektene som regulerer oppnevning, sammensetning, beslutningspraksis og møtepraksis for regionrådet, regulerer også regionrådets og arbeidsutvalgets funksjoner og ansvar for RKK.

§ 4 Årsbudsjett, årsregnskap, årsberetning og arbeidsplan for RKK skal
behandles av regionrådet på regionrådets årsmøte.

§ 5 Regionrådet kan delegere det operative styringsansvar for RKKs faglige innsats til ett eller flere faglige underutvalg. Den delegerte styringsfunksjon utøves da med basis i de rammer som er besluttet av regionrådet, bl.a. i form av virksomhetsplaner og budsjett.
Regionrådet oppnevner leder og nestleder for eventuelle faglige underutvalg.


Administrasjon
§ 6 Regionrådet har arbeidsgiveransvaret og treffer avgjørelser som angår:
– Personalsaker (tilsettinger, lønns- og arbeidsvilkår og permisjoner)
– Opprettelse og nedleggelse av stillinger.

§ 7 Regionrådet avgjør RKK-kontorets lokalisering.


Økonomi
§ 8 Lønns- og driftsutgiftene ved RKKs virksomhet fordeles på medlems-
kommunene på grunnlag av kommunenes folketall pr 1.1. året før budjsettet trer i kraft.

Statens utdanningskontor og andre instanser kan bidra til dekning av driftsutgiftene etter nærmere avtaler.

§ 9 Regnskaps- og kassererfunksjonen ivaretas av RKK-kontorets
vertskommune.

§ 10 Økonomi og innbetalingsrutinger følger forøvrig det mønster som praktiseres for regionrådets øvrige organisasjoner.

§ 11 Kommunerevisjonen i Vesterålen fungerer som revisor for RKK.


Oppløsning eller uttreden
§ 12 Ønsker en kommune å trekke seg ut av RKK-samarbeidet, må dette skje med skriftlig varsel ett år i forvegen. Aktiva tilfaller de kommunene som fortsetter samarbeidet.

§ 13 Ved en eventuell oppløsning av RKK vil mulige aktiva og passiva fordeles på de respektive kommuner basert på folketall pr oppløsningsdato.
 
Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Ben-Tommy Eriksen • 2002-2019 © Systems by NorNet.no